Co je pachtovní smlouva a její využití v praxi

13.9.2018

Pastviny, pole, rybníky - to jsou tři nejčastější příklady, u kterých se řeší pronájem pachtovní smlouvou. Zdá se vám pojem pacht zastaralý? V zákoně před několika desítkami let byl a v roce 2014 se po delší odmlce opět vrátil, aby upřesnil práva v oblasti pronajímání zemědělských pozemků a souvisejících nemovitostí. Pojďme se tedy podívat, co je to pachtovní smlouva a kdy se využívá.

Pojmy spojené s pachtovní smlouvou

Smlouva na pronájem zemědělských pozemků byla s nástupem NOZ v roce 2014 nahrazena pachtovní smlouvou. V rámci této smlouvy se pachtýř (nájemce) zavazuje pachtovateli (pronajímatel) vyplácet pachtovné (formou finanční odměny či poskytnutím poměrné části výnosu z věci). Často se s pachtem setkáváme například v situaci, kdy lidé zdědí zemědělskou půdu, kterou nechtějí obhospodařovat a nabídnou ji za úplatu například zemědělským družstvům.

Pacht - smluvní vztah založený na aktivním využívání zemědělské půdy, kterou vlastní pachtovatel. Pozemky musejí být podle pachtovní smlouvy obhospodařovány a jsou pronajaté za úplatu. Vzniklý výnos si ponechává pachtýř.

Pachtovatel - ten, který za odměnu (pachtovné) pronajímá zemědělské půdy a související nemovitosti (např. stodola na uložení potřebných strojů a sklad plodin).

Pachtýř - ten, který se ve smluvním vztahu zavázal, že bude za úplatu pronajatou půdu využívat, zušlechťovat a vzniklé výnosy si ponechá.

Pachtovné - jedná se o finanční výnos pachtovatele, který získává za určité období, kdy pronajímá zemědělské pozemky pachtýři.

Obsah pachtovní smlouvy - smlouva vyznačuje nemovitosti určené k užívání, upřesňuje podmínky využití a je uzavřena vždy písemně.

pachtovní smlouva

Rozdíl mezi nájmem a pachtem

Zjednodušeně lze pacht označit za speciální pronájem nemovitostí, ze kterého má pachtýř za to, že pozemky zušlechťuje, užitek.

  • Nájem -> smíte jen užívat
  • Pacht -> o pronajaté nemovitosti se staráte a vzniklé užitky jsou vaše

Příklad:

Pokud si pronajmete les, můžete do něj chodit na procházky. Pokud les pachtujete a podle smlouvy jej obhospodařujete, plodiny, dřevo a další výnosy jsou vaše.

Ukončení pachtu

Pachtovní smlouvu lze vypovědět 6 měsíců před ukončením pachtovního roku, který se zpravidla počítá od 1. října do 30. září následujícího roku. Pachtovní rok tedy zahrnuje čas setby, péči o hospodářství i sklizeň, a proto ukončení připadá na období, kdy je po sklizni, ještě se zpravidla nezačalo s pracemi pro další úrodu a pachýř získal za svoji péči užitek.

Připravíme pro vás smlouvu na míru

V advokátní kanceláři Králík & Pavlík jsme pro Vám připraveni sestavit pachtovní smlouvu na míru vaší situaci. Díky tomu předejdete možným nedorozuměním. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

Potřebuji připravit pachtovní smlouvu

4