Nájemní smlouva a její vzor

22.7.2015

Jako každá smlouva, tak i nájemní smlouva má svá specifika. Ze zákona má pevně stanové náležitosti, které je ovšem možné rozšířit o další oblasti, které vás mohou ochránit před možnými nepříjemnostmi, soudy či exekucemi. Pojďme se na nájemní smlouvu a její vzor ke stažení podívat blíže a vysvětlit si základní pojmy.

nájemní smlouva

Informace o nájemní smlouvě i samotný vzor nájemní smlouvy ke stažení je platný v roce 2024. V této oblasti nenastaly žádné právní změny, proto jsou informace stále aktuální.

Jednoduchý slovník k nájemní smlouvě

Při sepisování nájemní smlouvy se často setkáváme se zaměňováním pojmů. Pojďme se, kdo je kdo a jak se liší nájem a pronájem.

Pronájem
Obecně označuje vztah mezi pronajímatelem a nájemcem/podnájemcem, ovšem z právního hlediska nemá žádnou váhu. Správně se jednotlivé vztahy označují pojmy nájem a podnájem.

Nájem
Nájmem se označuje stav, kdy vlastník pronajímá byt či jeho část druhé osobě (nájemci).

Podnájem
Podnájem označuje situaci, kdy vlastník (majitel bytu) pronajímá byt druhé osobě a tato osoba nabízí podnajmutí bytu či jeho části třetí osobě. Vlastník bytu k podnájmu dává ve smlouvě souhlas.

Často se toto děje například u studenských bytů, kdy jeden studen podepíše s majitelem bytu smlouvu o nájmu a následně prostory nabídne svým spolužákům, se kterými uzavře podnájemní smlouvu. V této situaci nezapomeňte, že podnájemní smlouva se uzavírá s nájemcem, nikoliv s majitelem bytu. Podnájem lze také ukončit bez udání důvodů či zánikem nájmu uvedeným ve smlouvě.

Pronajímatel
Pronajímatelem může být město či obec, dále majitelé bytových domů či majitelé bytů v osobním či družstevním vlastnictví.

Podnájemce
Podnájemce je zájemce o bydlení, který má s vlastníkem bytu sepsanou nájemní smlouvu.

Nájemce/nájemník
Nájemce/nájemník se vyskytuje u nájemní smlouvy. Jedná se o závazek mezi pronajímatelem a nájemcem, kdy nájemce může za určitých podmínek využívat byt či jeho část. Pokud to smlouva umožňuje, nájemce může dále pronajaté prostory pronajmout (tzv. podnájem).

Pronajímatel → Podnájemce → Nájemce

Co musí nájemní smlouva obsahovat?

Nájemní smlouva obsahuje celou řadu náležitostí, bez kterých by tato smlouva byla neplatná.

 • označení smluvních stran
 • předmět nájmu (označení bytu, popř. jeho části)
 • nájemné (výši, splatnost, způsob úhrady)
 • doma nájmu (určitá od...do.../neurčitá)
 • další práva a povinnosti

Jaké další práva a povinnosti může nájemní smlouva obsahovat?

 • vyloučení prodloužení nájmu
 • kauci a způsob jejího použití, doplnění a navrácení
 • podstatné porušení nájemní smlouvy a možnost výpovědi bez výpovědní doby (okamžitá výpověď)
 • sjednání zvýšení záloh a způsob rozúčtování
 • sjednání sankce při neplacení nájemného
 • podrobnější rozepsání odpovědnosti nájemce a povinnost nahlášení spolužijících osob
 • postup vyklizení nájemce při skončení nájmu, když je nájemce nekontaktní
 • doručování vzájemné korespondence a další

Pro více informací nás kontaktujte

Vzor nájemní smlouvy ke stažení

Vzor nájemní smlouvy, která obsahuje základní náležitosti a se kterou lze nájemní vztah uzavřít, je níže ke stažení. Pokud chcete připravit nájemní smlouvu na míru nebo zkontrolovat stávající, neváhejte nás kontaktovat! S naší pomocí předejdete případným nedorozuměním, a to ať už jste na straně pronajímatele, podnájemce či nájemníka.

VZOR KE STAŽENÍ - prázdná verze

Článek byl aktualizovaný 4. 2. 2024.

4