Odškodnění pracovního úrazu

6.2.2022

Chvilka nepozornosti, nešikovná náhoda či nedostatečně zabezpečené pracoviště zaměstnavatelem – to jsou některé z příkladů, které vedou ke vzniku pracovního úrazu. Pokud už jste v roli zaměstnance, který vyžaduje odškodné, nebo jste zaměstnavatel, který takovou záležitost musí řešit, neváhejte vyhledat právní pomoc. Předejdete tak mnoha starostem a případným sporům, které v takové situaci mohou vzniknout.

Pracovní úraz

U odškodnění pracovního úrazu nezapomeňte...

Každý zaměstnanec má povinnost bezodkladně oznámit svému nadřízenému pracovní úraz. To platí i pro kolegu zaměstnance, který byl svědkem úrazu. Vždy doporučujeme tento postup dodržet – jedná se o jeden z důležitých kroků, díky kterému nemůžete být zbaveni či kráceni na svém nároku na odškodné pracovního úrazu. Zaměstnavatel má omezený okruh osvobozujících (tzv. liberačních) důvodů, díky kterým může omezit rozsah své odpovědnosti či ji zcela vyloučit. O jaké odškodnění se nejčastěji jedná?

  • Náhrada mzdy či náhrada ztráty na výdělku
  • Náhrada léčebných výloh
  • Náhrada za bolest a ztížené společenské uplatnění
  • Náhrada věcné škody

Pomoc pro zaměstnavatele

Jste zaměstnavatel? Přestože se snažíte na pracovištích dodržet maximální bezpečnost, úrazu čas od času nelze předejít. Stávají se bohužel i takové nehody či náhody, při kterých zaměstnanec přijde při vykonávání svých pracovních povinností i o život. Pokud chcete mít vše v pořádku, nepodceňujte zajištění tzv. směrnic BOZP, jež mají za úkol v každé firmě nastavit pravidla bezpečné práce, podle kterých by se měl každý pracovník řídit. Zpřísněte i odpovědnost zaměstnanců za schodek na svěřených hodnotách (peníze a jiné ceniny, zboží, zúčtovatelné hodnoty na skladě) a za ztrátu svěřených předmětů (např. nářadí a osobní ochranné prostředky). Vyhledejte v řešení této problematiky právní pomoc. 

Trvalé následky pracovního úrazu

Bohužel ne vždy se vše v pořádku zahojí a v důsledku pracovního úrazu vzniknou trvalé následky, které s sebou přinášejí zhoršené společenské uplatnění. Pamatujte na to, že i náhrady za vzniklé trvalé následky pracovního úrazu se lze domáhat až v okamžiku, kdy se zdravotní stav ustálil. I tyto nároky na kompenzaci jsou promlčené. S touto problematikou vám rádi pomůžeme.

Kontaktujte nás

Nemoc z povolání

Bohužel práce nepřináší pouze užitek a finanční zajištění, ale v některých případech také zhoršení zdravotního stavu, který může zabraňovat vykonávat danou práci na 100 %. To, zda se jedná o nemoc z povolání, určuje lékař, který je poskytovatelem pracovně-lékařských služeb zaměstnavatele, a to podle její závažnosti a dle seznamu nemocí z povolání. Takový lékař ovšem musí mít povolení od Ministerstva zdravotnictví, které ho opravňuje k uznávání nemocí z povolání.

Pokud vám klinika pracovního lékařství potvrdí podezření, že se opravdu jedná o nemoc z povolání, přichází na řadu krajská hygienická stanice, jejíž úkolem je prověřit podmínky na pracovišti. Tento správní úřad musí být neprodleně informován o všech činnostech, které jste u zaměstnavatele vykonávali.

Nemoc z povolání je potvrzena – co dál?

Podle výsledku šetření vám klinika pracovního lékařství vydá posudek, ve kterém uzná nebo neuzná nemoc z povolání. Pokud lékařský posudek kliniky pracovního lékařství nemoc z povolání potvrdí, zakládá to možnost rozvázání pracovního poměru zaměstnavatelem s dvouměsíční výpovědní dobou. V případě dohody obou stran může být výpovědní doba poměrně prodloužena nebo zkrácena a pracovní poměr tak může být ukončen rovněž dohodou.

Kdy je nárok na odstupné?

V obou případech máte jako zaměstnanec, který končí své působení na pracovišti v důsledku nemoci z povolání, nárok na odstupné, a to ve výši nejméně dvanáctinásobku svého měsíčního výdělku. O odstupné můžete přijít pouze v případě, že zaměstnavatel prokáže, že jste si vznik nemoci z povolání zavinili sami.

Pokud vám s léčbou této nemoci vzniknou léčebné a další výlohy, můžete náhradu této škody opět požadovat po zaměstnavateli, který je pro tuto situaci povinně pojištěn.

Řešte odškodnění s námi

Důvodů a omezení pro odškodné v souvislosti s nemocí z povolání je ovšem daleko více. Nepodceňujte proto tuto situaci a v případě sebemenších problémů se na nás neváhejte obrátit. S naší právní pomocí budete mít vždy zajištěné vše v pořádku a v čas.

Potřebuji právní radu

4