Podmíněné zastavení trestního stíhání

16.10.2016

Ne všechny případy musí skončit před soudem. Česká legislativa povoluje řešit méně závažné trestné činy formou podmíněného zastavení trestního stíhání, které se řadí mezi tzv. odklony (podobně jako dohoda o vině a trestu či dohoda o narovnání). Pojďme se na toto zajímavé téma, které není mezi veřejností tak známé, podívat podrobněji.

Jak podmíněné zastavení trestního stíhání probíhá?

O podmíněné zastavení trestního řízení je možné požádat v případě, že se jedná o přečin (řízení nedbalostních trestních činů a činů, které spadají do pětileté horní hranice trestu odnětí svobody). Využívá se nejčastěji u dopravních přestupků a nehod a pro viníka má tu výhodu, že pokud se ve zkušební lhůtě osvědčí, nebude mít záznam v rejstříku trestů.

Touto formou se může viník (i poškozený) vyhnout zdlouhavému jednání a soudnímu líčení. K podmíněnému zastavení trestního stíhání je nutné splnit několik zákonem daných podmínek:

  • Jedná se o přečin (neúmyslně spáchaný trestní čin či čin, u kterého hrozí odnětí svobody do 5 let).
  • Obviněný se k činu musí doznat a se zastavením stíhání souhlasit.
  • Obviněný musí nahradit vzniklou škodu nebo podniknout kroky k náhradě škody v rozmezí 6 měsíců až 2 let.
  • Zohledňuje se dosavadní život obviněného a okolnosti případu (důraz se klade například na dosavadní bezúhonnost a následky činu).

Výchovný efekt

Předpokládá se, že pro většinu viníků, kteří svůj čin ve většině případů způsobili neúmyslně, má již forma a průběh trestního stíhání výchovný efekt a není třeba soudního líčení, díky čemu se vše řeší daleko flexibilněji a rychleji pro všechny zúčastněné strany. Jedná se především o viníky, kteří doposud vedli bezúhonný život a kvůli jednomu „klopýtnutí" porušili zákon.

Zkušební lhůta

Po schválení podmínečného zastavení trestního stíhání je viníkovi dána zkušební lhůta, během které musí dodržet i jistá omezení (např. zákaz řízení po určitou dobu).

Obviněný musí kromě splnění výše uvedených podmínek splnit také jednu z alternativně stanovených povinností.

Zaprvé se může zavázat k tomu, že se během zkušební doby zdrží určité činnosti, v souvislosti s níž se dopustil přečinu. Pokud se tedy dopustil přečinu v souvislosti s řízením motorového vozidla, bude se muset zavázat, že se během zkušební doby zdrží řízení motorových vozidel a odevzdá řidičský průkaz.

Nebo zadruhé – obviněný může místo toho složit na účet soudu nebo státního zastupitelství přiměřenou peněžitou částku určenou státu na peněžitou pomoc obětem trestné činnosti.

Zkušební lhůta je se pohybuje od půl roku do 5 let.

Zastavení trestního stíhání

Jsou-li všechny tyto podmínky splněny, rozhoduje o podmíněném zastavení trestního stíhání v přípravném řízení státní zástupce a po podání obžaloby soud. Pokud soud či státní zástupce následně rozhodne o tom, že obviněný splnil všechny povinnosti, trestní stíhání se zastavuje.

Ten, jehož podmíněné stíhání bylo zastaveno, je považovaný za bezúhonného, protože nebyl odsouzen.

Rejstřík trestů a bezúhonnost

Ať už státní zástupce, popř. soud zastaví trestní stíhání, předává tuto informaci do Rejstříku trestů. Zde je tato informace evidována, ale v samotném výpisu z rejstříku trestů se neobjeví - záznam je možné zjistit pouze z opisu, kde je uveden po celou zkušební dobu.

Cestou podmíněného zastavení trestního stíhání je možné vcelku rychle vyřešit mnoho případů, které by se jinak táhly měsíce či roky. Pokud vás toto řešení zaujalo a nacházíte se vy či někdo vám blízký v situaci, ve které by bylo možné trestní stíhání využít, neváhejte nás kontaktovat - pomůžeme vám a staneme se vaší oporou ve světe práva.

4