Rozhodčí doložka

27.2.2015

S pojmem rozhodčí doložka se člověk nesetkává tak často, přesto se může jednat o dokument, který při správném použití může ušetřit mnoho času i starostí. Jednoduché vysvětlení pojmů vztahující se k této tématice i využití v praxi naleznete v článku níže.

Co je rozhodčí doložka - bez koho a čeho se neobejde?

Rozhodčí doložka je dohoda stran, která je zapracována do smlouvy hlavní a uznatelná je pouze v písemné formě. Prioritně by rozhodčí řízení mělo sloužit k řešení obchodních věcí mezi podnikateli. V podnikatelské sféře je přínosem především v oblasti vymáhání pohledávek.

 • Rozhodčí řízení
  Rozhodčí řízení je proces, který slouží k řešení sporů především mezi podnikateli. Představuje alternativu k soudnímu řízení. Zpravidla se jedná o jednoinstanční (jednostupňové) řízení – není tedy možné odvolání a přezkum rozhodčího nálezu je třeba sjednat s druhou stranou před podpisem.

 • Rozhodčí doložka
  Rozhodčí doložka musí být uzavřena písemně. V případě rozhodčího řízení mezi podnikatelskými subjekty ji lze zařadit do hlavní smlouvy. Pokud se jedná o vztah podnikatel – spotřebitel, musí být rozhodčí doložka sepsána na samostatné listině.

 • Rozhodčí nález
  Výsledkem rozhodčího řízení je rozhodčí nález – rozsudek. Na jeho základě je možné vést např. exekuci.

 • Rozhodce
  V tomto řízení má rozhodce roli soudce. Může to být kdokoliv, kdo je svéprávný a starší 18 let. V případě, že ve věcech vystupují spotřebitelé, musí mít tato osoba právní vzdělání a také musí být zapsaná v seznamu rozhodců vedených Ministerstvem spravedlnosti ČR. Rozhodce musí být nestranný a může být i jmenovitě uvedený ve smlouvě.

 • Spotřebitelé / podnikatelské subjekty
  Jedná se o strany v rozhodčím řízení. Spotřebitelé jsou většinou slabší stranou smluvního vztahu. Ovšem častěji se rozhodčí doložka využívá ve vztahu mezi podnikatelskými subjekty.

Rozhodčí řízení a výhody

 • neformálnost, která může vést k rychlému narovnání
 • rychlé jednání
 • kratší vyřazovací lhůta než u soudů
 • nižší finanční náklady

Možná jste o rozhodčích doložkách už slyšeli...

V minulých letech prošly rozhodčí doložky bouřlivou vlnou v médiích, kdy byly napadeny pro zneužívání a došlo k jejich regulaci. POZOR: Pokud je na vás vedeno exekuční řízení na základě rozhodčího nálezu ze smlouvy, kterou jste uzavřeli před 1. 4. 2012, je dost pravděpodobné, že je rozhodčí doložka vadná a za určitých okolností je možné vyvolané exekuční řízení zastavit. Pokud se v takovéto situaci nacházíte, neváhejte nás kontaktovat, zajistíme správnost vašich dokumentů a pomůžeme vám tuto nepříjemnou záležitost vyřešit.

4