Smluvní pokuta a na co si dát pozor

15.11.2021

Možnost, jak druhou stranu přimět k utvrzení závazku – to je smluvní pokuta, která v sobě nese nejen sankční, ale především preventivní funkci při porušení smlouvy. Je rozdíl mezi smluvní pokutou a úroky z prodlení? Na co si dát ve smlouvě pozor? A jaká je maximální výše smluvní pokuty? To vše jsme pro vás připravili v dnešním článku.

Smluvní pokuta

Co je to smluvní pokuta a kdy se používá

Smluvní pokuta se používá v případě, kdy vzniká obava, že by mohlo dojít k porušení smluvních povinností. Věřitel má na její vyplacení nárok bez ohledu na to, zda mu nedodržení smlouvy přineslo následnou škodu. Smluvní pokuta plní tzv. paušalizovanou náhradu škody. To znamená, že vznikne-li věřiteli porušením smluvní povinnosti také škoda, nemá vedle práva na zaplacení smluvní pokuty i právo na náhradu takové škody. Jde ovšem pouze o obecnou zásadu, jejíž aplikaci lze smluvně vyloučit.

Důležité také je, že dlužník musí pokutu uhradit při nedodržení smluvních podmínek vždy, a to i bez ohledu na své zavinění.

Příklad: Truhlář Doubek a pan Novák uzavřou smlouvu ohledně výroby nové kuchyně a dodání do konce listopadu. Panu Doubkovi ale jeho dodavatel nepřivezl slíbené dřevo a on nemohl kuchyni vyrobit v domluveném termínu. I tak má pak Doubek povinnost vyplatit dohodnutou smluvní pokutu, pokud jím nebyl dodržen pevně stanovený termín dodání.

Chci sepsat smlouvu na míru

Výše smluvní pokuty a co uvést do smlouvy dle NOZ

Smluvní pokuta nevplývá automaticky ze zákona, proto je potřeba ji předem ve smlouvě sjednat. Ve smlouvě se strany mohou také dohodnout na maximální hranici pokuty či době, po kterou může pokuta narůstat. Maximální výše pokuty není zákonem určená. V případě, že by pokuta byla nepřiměřená hodnotě závazku, lze se odvolat na dobré mravy a požadovat její snížení soudně. O přiměřenosti a nepřiměřenosti výše pokuty rozhodují vždy konkrétní okolnosti daného případu.

NOZ také neuvádí splatnost smluvní pokuty, proto je praktické ujednat termín splatnosti písemně ve smlouvě. V neposlední řadě smlouva může obsahovat výjimky, na které se smluvní pokuta nevztahuje.

Typy smluvních pokut

  • Jednorázové plnění smluvní pokuty – využívá se například v kupní smlouvě na nemovitost při porušení prohlášení smluvních stran
  • Opakované plnění smluvní pokuty za vymezený časový úsek (den, týden, měsíc) – využívá se například u stavebních zakázek (smluv o dílo) při nedodržení termínu.

Pozor – zákon nevyžaduje, aby bylo v textu napsáno doslovně „smluvní pokuta“ a někdy může být dokonce i vhodné, aby toto slovní spojení ve smlouvě použito nebylo.

Kdy se (ne)musí smluvní pokuta vyplatit?

  • Pokud je hlavní závazek smlouvy neplatný, nevzniká nárok na smluvní pokutu.
  • Pokud je ve smlouvě uvedena smluvní pokuta, ztrácí věřitel nárok na náhradu škody vzniklé z porušení povinnosti plynoucí ze smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jednoznačně jinak.
  • Smlouva může zahrnovat smluvní pokutu i úroky z prodlení. Jedná se o dva samostatné pojmy, které plní vlastní funkci a věřitel má nárok na uhrazení obou částek.
  • Při uzavírání smluv se slabší stranou, kdy občanský zákoník například nepřipouští ukládání nepřiměřených povinností nájemci, a tak případná smluvní pokuta navázaná na bezvýznamné porušení povinností nájemce neobstojí.
  • I na zaplacení smluvní pokuty se vztahuje promlčecí doba.

Máte další otázky? Chcete připravit smlouvu na míru? Nevíte si rady se smluvní pokutou a potřebujete radu? Neváhejte nás kontaktovat, rádi se staneme vaší právní oporou.

Potřebuji právní radu

4