Zrušení pracovního poměru ve zkušební době

11.1.2018

Zkušební doba dává zaměstnanci i zaměstnavateli čas na zvážení, zda bude jejich následná spolupráce přínosem pro obě strany. V případě, že chce jedna ze stran pracovní poměr v této lhůtě ukončit, může tak učinit bez udání důvodu. Přesto má  zrušení pracovního poměru ve zkušební době celou řadu náležitostí, na které byste neměli zapomenout.

zrušení pracovního poměru ve zkušební době

Fakta o zkušební době

Pokud není v pracovní smlouvě uvedeno jinak, je délka zkušební doby v maximální délce 3 měsíce. Výjimkou jsou pozice vedoucích pracovníků, kde je možné sjednat až šestiměsíční zkušební dobu. Zkušební dobu lze do smlouvy uvést i kratší, popř. je možné pracovní smlouvu uzavřít i bez zkušební doby. V každém případě je nezbytné informace o této lhůtě uvést písemně, a to nejdéle v den nástupu do zaměstnání.

Zkušební doba a ochranná lhůta

Pamatujte také na to, že je zkušební doba pevně daná a nelze prodloužit. Výjimku představuje pouze doba prvních 14 kalendářních dnů trvání dočasné pracovní neschopnosti (karantény) zaměstnance, v jejímž průběhu zaměstnavatel nesmí zrušit pracovní poměr ve zkušební době. Na tento způsob rozvázání pracovního poměru se nevztahují ustanovení o ochranné době (v případě těhotných žen, pracovní neschopnosti zaměstnance apod.). Nevyžaduje se ani předchozí projednání s odborovou organizací. Pracovní poměr končí dnem doručení, není-li stanoven ve zrušovacím projevu den pozdější (nejpozději však posledním dnem sjednané zkušební doby).

Důležitý je také fakt, že zkušební doba nesmí být delší než sjednaná délka pracovního poměru.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době ze strany zaměstnance

Stejně tak, jako je pracovní poměr doložen písemně, i jeho ukončení musí mít tuto podobu, a to i v případě, pokud se jedná o zrušení pracovního poměru ve zkušební době, jinak se k němu nepřihlíží. Zrušením pracovního poměru ve zkušební době může zaměstnanec ukončit pracovní poměr ve zkušební době buď dnem doručení (tzn. že zaměstnanec dokončí pracovní směnu), nebo dnem pozdějším, který je uveden v jeho zrušovacím projevu (nejpozději však posledním dnem sjednané zkušební doby).

Nezapomeňte

  • Zrušení pracovního poměru ve zkušební době předejte osobně proti podpisu (popř. za přítomnosti svědků), nebo doporučeně poštou (minimálně 3 dny před ukončením pracovního poměru).
  • Ke zrušení pracovního poměru ve zkušební době nepotřebuje zaměstnanec ani zaměstnavatel uvádět důvod.
  • Pokud není ve zrušovacím projevu uvedené datum, pracovní poměr je ukončen v den předání.
  • Pokud zaměstnavatel odmítá zrušovací projev zaměstnance přijmout, řeší se situace následovně – na dokument se uvede datum, kdy zaměstnavatel odmítl výpověď převzít a podpisy svědků, kteří situaci přihlíželi.
  • Pokud je zrušení pracovního poměru ve zkušební době předáno neplatně, tak pracovní poměr stále trvá. Oznámí-li zaměstnavatel zaměstnanci bez zbytečného odkladu písemně, že trvá na tom, aby dále konal svou práci, pracovní poměr trvá i nadále. Nevyhoví-li zaměstnanec výzvě zaměstnavatele, má zaměstnavatel právo na něm požadovat náhradu škody, která mu tím vznikla, ode dne, kdy mu oznámil, že trvá na dalším konání práce.
  • Neplatnou výpověď lze uplatnit u soudu ve lhůtě dvou měsíců od doby, kdy měl být pracovní poměr rozvázán.

Zkušební doba a pracovní neschopnost

Zaměstnanec je v prvních 14 dnech své pracovní neschopnosti pod karanténou, během které mu zaměstnavatel nemůže pracovní poměr ve zkušební době ukončit. Důvodem je hrazení nemocenské, kterou od 4. do 14 dne hradí zaměstnavatel.

Chcete ukončit pracovní poměr ve výpovědní lhůtě hladce a z právního hlediska bezchybně? Neváhejte se na nás obrátit, rádi vám pomůžeme.

4