Darovací smlouva a její vzor

23.2.2015

Darovat lze v podstatě cokoliv, ale dnes se podíváme na darovací smlouvu, která slouží k darování nemovitosti. Jaké má mít náležitosti? Existují nějaké výjimky? A na co si dát pozor? To vše se dozvíte v dnešním příspěvku, kde na vás čeká také aktuální vzor této smlouvy.

darovací smlouva

Darovací smlouva a na co si dát pozor

Darovací smlouvou se zabývá Občanský zákoník, a to konkrétně v § 2055 a násl. Hlavním rysem této smlouvy je, že darující věnuje dar obdarovanému bezplatně. Převod vlastnictví daru obdarovanému (v tomto případě nemovitosti) musí mít písemnou formu a účinky převodu nastávají až ve chvíli, kdy je proveden vklad do katastru nemovitostí.

Při sepisování smlouvy si dejte pozor na správné označení nemovitosti – pokud je nemovitost označena nesprávně, je návrh vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí zamítnut a při opravě se musí znovu hradit správní poplatek (1 000,- Kč).

Informace o darovací smlouvě i samotný vzor darovací smlouvy ke stažení je platný v roce 2024. V této oblasti nenastaly žádné právní změny, proto jsou informace stále aktuální. 

Víte, že...?

... pozemky jsou v katastru vedeny ve více číselných řadách?
... v případě převodu bytových jednotek se převádějí nemovitosti na více listech vlastnictví?
... existují dva druhy bytových jednotek? Jedny se identifikují podle dříve platného zákona a ty druhé podle občanského zákoníku.
... stavba není s vždy součástí pozemku, na kterém stojí?
... se do společného majetku manželů nezapočítává majetek, který jeden z manželů získal darem?
... pokud dárce zemře, může být za určitých okolností obdarovanému zkráceno dědictví v rámci dědického řízení?
... lze darovací smlouvu odvolat? Takovým případem může být třeba nevděk obdarovaného či nouze dárce
... v případě smrti nelze dar odvolat? Na rozdíl od odkazu, který odvolatelný je (§ 2063 NOZ).
... přijmutí daru může mít za následek povinnost zaplatit daň?

Darovací smlouva vzor

Níže si můžete stáhnout vzor darovací smlouvy, který je jak prázdný, tak vzorově vyplněný. Pokud budete sepisovat tuto smlouvu sami bez odborné pomoci, dejte si zejména pozor na článek V. Tento článek platí pouze při převodu na osoby blízké. Pokud nemáte zajištěno vlastní bydlení, zařiďte si raději zároveň i věcné břemeno bydlení (tzv. služebnost). Pokud toto právo nebude ve smlouvě uvedeno, není povinností nového vlastníka vám do budoucna bydlení umožnit.

Při sepisování této smlouvy si sjednejte i další důvody pro vrácení daru, než udává zákon. Doplnění výjimek po podpisu smlouvy již může být problematické

Pro více informací nás kontaktujte

Kdy nabývá darovací smlouva účinnosti?

Darovací smlouva na nemovitost nabývá účinnosti teprve ve chvíli povolení vkladu do katastru nemovitostí. Vkladové řízení je svázáno přísnými pravidly a formulářovým návrhem.

Zde si můžete stáhnout vzorovou ukázku darovací smlouvy. Podepsáním této smlouvy vzniká právní závazek a podobně jako jiné smlouvy, i tato má řadu výjimek. Pokud chcete zajistit odborné sepsání i zařídit bezproblémový vklad do katastru, neváhejte nás kontaktovat, Advokátní kancelář Králík&Pavlík vám zajistí oporu ve světě práva.

VZOR KE STAŽENÍ (od 1.1.2019) - prázdná verze
VZOR KE STAŽENÍ (od 1.1.2019) - vzorově vyplněná verze

Článek byl aktualizován 4. 2. 2024.

4