Rozchod přítele a přítelkyně v nesezdaném soužití

8.11.2020

Vztahy jsou křehké, krásné a bohužel často také komplikované. V dnešním příspěvku se zaměříme na rozchod přítele a přítelkyně (dříve používané druha a družky) v nesezdaném soužití. Jak ubývá svateb, trend vztahů „na psí knížku“ se stále více rozvíjí. Jaké problémy může takový vztah přinést? A jak je řešit?

Rozchod druh a družka

Nesezdané soužití je založené na neformální dohodě

Naprostá většina vztahů vzniká vzájemnou přízní a rozvíjí se na neformální dohodě obou partnerů. Proto u minima nesezdaných párů nalezneme písemné podklady k tomu, jak hospodaří se svými penězi, jak si v případě rozchodu rozdělí majetek nebo podrobnosti ohledně dědictví. Na rozdíl od svatby, která je oslavou vztahu a zároveň dodává manželství jasný právní rámec, má nesezdané soužití větší volnost, nicméně i z tohoto typu vztahu plynou určité závazky.

Tématu majetku a dědictví ve vztahu přítel a přítelkyně jsme se věnovali i v tomto článku, kde naleznete příklady z praxe.

Když se přítel/přítelkyně nechce po rozchodu odstěhovat

Rozdělení majetku v nesezdaném soužití bývá zpravidla jednodušší. Co se týká bydlení v nájmu, byt bude opouštět ten, který není nájemcem, tj. nemá uzavřenou nájemní smlouvu (to platí i v případě úmrtí, kdy tento z partnerů nemá na bydlení žádný nárok). Stejný postup je i v případě, pokud je nemovitost ve vlastnictví jednoho z partnerů.

Trvalý pobyt nemá žádný vliv. Pokud nelze přítele/přítelkyni vystěhovat, lze odvolat souhlas s užíváním bytu či domu, a to nejlépe písemně k určitému dni. Jestliže ani potom nedojte k opuštění bytu, přichází na řadu žaloba na vyklizení a soud s tím, že odcházející přítel/přítelkyně a ponese veškeré náklady na soudní řízení.

Řešíte tento problém? Chcete připravit žalobu? Neváhejte se na nás obrátit.

Potřebuji právní pomoc

Vyrovnání majetku při rozchodu přítele a přítelkyně

Přestože nesezdaný vztah může být mnohaletý, nevzniká zde žádný společný majetek. Majetek je v tomto vztahu buď ve výlučném vlastnictví jednoho nebo v podílovém spoluvlastnictví obou, pokud se na něj partneři složili a zakoupili jej společně. Při rozchodu může vzniknout i písemná dohoda o rozdělení majetku. Pokud k dohodě nedojde a neexistují důkazy o pořízení majetku, zůstane majetek ve vlastnictví toho, kdo jej i užívá.

Péče o děti po rozchodu

Zde je opět nejlepší cestou uzavření písemné dohody o péči o dítě a výživném pro něj. Pokud dohoda není možná, bude se tato neshoda opět řešit soudně.

Na co je dobré při nesezdaném soužití myslet?

Předně je důležité si uvědomit rozdíl mezi pojmy manželství, nesezdané soužití a registrované partnerství, které bývají často zaměňovány a vznikají v nich různá práva a povinnosti.

Co přítel a přítelkyně řeší nejčastěji?

  • Společný majetek – Nejčastější příklady jsme uvedli výše a v tomto článku.
  • Podrobnosti o zdravotním stavu – Ze zákona má druh/družka nárok na informace o zdravotním stavu. Bývá však složitější prokázat, že k sobě patří.
  • Určení otcovství – Aby se předešlo tomu, že otcovství bude určovat soud, je nezbytné ještě před porodem zapsat otce na matrice.
  • Vyživovací povinnost – V nesezdaném soužití, na rozdíl od manželství, nevzniká zákonem stanovená vzájemná vyživovací povinnost. Výživné však může být dobrovolné.
  • Daňová sleva na manžela – Jak název napovídá, daňovou slevu mohou za daných podmínek čerpat pouze sezdaní manželé. Lidé v nesezdaném soužití na ni nemají nárok.
  • Dědictví – V případě dědictví bez závěti vždy dědí děti a další potomci. Pokud dotyčný neměl děti, spadá přítel/přítelkyně až do další dědické skupiny společně s rodiči zemřelého a tzv. spolužijící osobou. Podmínkou je, aby minimálně rok žili ve společné domácnosti. Přítel/přítelkyně nemá nárok na vdovský důchod.

Promlčení nároků v partnerském vztahu

Subjektivní promlčecí lhůta k uplatnění nároků trvá tři roky. Tato lhůta se využívá především k vrácení vzájemných majetkových vnosů, kdy se tyto nároky uplatňují z titulu tzv. bezdůvodného obohacení (typickým příkladem je společná investice do nemovitosti ve výlučném vlastnictví pouze jednoho z nich, čímž dochází k obohacení tohoto partnera na úkor druhého).

Zákon říká, že promlčecí lhůta mezi manžely a osobami žijícími ve společné domácnosti neběží po dobu, co vztah trvá. Je proto důležité pohlídat si okamžik, kdy došlo k investici a ukončení společné domácnosti. Počátek promlčecí lhůty může být také odvislý od zániku předcházející dohody partnerů. Jedná se o právní kapitolu bezdůvodného obohacení s řadou judikatorních závěrů, proto vám ohledně promlčení nároků rádi poradíme na míru.

Je váš rozchod plný komplikací a hledáte oporu ve světe práva? Obraťte se na nás, rádi vám pomůžeme. Pro více informací nás neváhejte kontaktovat.

4