Dotaz: Vrácení daru pro nevděk

17.4.2020

Dobrý den,
v roce 2009 jsme rozdělili nemovitý majetek mezi děti. Syn dostal pozemky a dcera dům, ve kterém žijeme. Vztahy jsme měli vždy hezké až do chvíle, kdy si dcera našla nového partnera – vyklubal se z něho hrubián, se kterým jsme se kvůli domu pohádali a dcera i s vnoučaty s námi nekomunikují. Obáváme se, že dceru partner manipuluje a prý i pije. Můžeme žádat vrácení domu pro nevděk?

Vrácení daru pro nevděk

Děkujeme za pomoc, Věra a Jiří S.

Nevděk, nouze a další důvody k vrácení daru

Vážená paní Věro, vážený pane Jiří,
děkujeme za Váš dotaz. Darování nemovitostí je vždy založeno na písemné smlouvě, do které je třeba hledět primárně. Jste v pozici dárce, proto máte právo dar odvolat, ale darovací smlouva je stejně jako každá jiná založena na zásadě „pacta sunt servanda“ neboli smlouvy se mají (musí) dodržovat. Pokusíme se Vám nastínit, za jakých okolností je možné od této smlouvy odstoupit či ji jiným způsobem „zrušit“.

K odstoupení od smlouvy můžete přistoupit buď z porušení podmínek daných v samotné smlouvě (např. rozvazovací podmínka), či z jiných důvodů daných občanským zákoníkem pro odstoupení od smluv. Máte ale tak především právo na odvolání daru:

  • pro nevděk – je podobné dřívějšímu vrácení daru pro porušení dobrých mravů, kdy dárce musí vrátit vše, co dostal, popř. zaplatit obvyklou cenu daru.
  • pro nouzi – rozsah vrácení záleží na prostředcích, které se jemu či osobám vyživovaným nedostávají na výživu, kdy poskytnutím nutné výživy obdarovaným fakticky odpadnou důvody pro odvolání daru; obdarovaný není povinen vydat dar, jestliže je sám v obdobné nouzi jako dárce nebo pokud si dárce stav nouze přivodil úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

Hledám právní pomoc

Odvolání daru pro nevděk musí dárce dokázat

Pojmy nevděk a dobré mravy jsou neurčité a jejich vnímání je velmi individuální. Subjektivní pocit obdarovaného není automatickým důvodem k odvolání daru, a pokud si obdarovaný není vědom svých prohřešků, řeší se spor soudně a dárce musí rozpor s dobrými mravy dokázat. Jedná se především o situace, kdy obdarovaný dárci úmyslně či z hrubé nedbalosti ublížil.

Případ z praxe

Jak nesnadné je dokazování ze strany žalobce, kdy se můžete dočkat i odůvodnění rozhodnutí, kterým Vám soud nevyhoví pro neunesení tzv. důkazního břemene či břemene tvrzení, lze ilustrovat na tomto konkrétním případě:

„Žalobkyně i po poučení podle § 2072 občanského zákoníku setrvala na tvrzení, že důvodem pro vrácení daru je skutečnost, že žalovaná úmyslně využila zdravotní stav žalobkyně a prostředky vybrané bez svolení žalobkyně z její platební karty použila pro své potřeby. Žalobkyně, přestože byla konkrétně poučena již na jednání soudu o tom, že je povinna tvrdit a následně prokázat, kolikrát, kdy a v jaké výši vybírala žalovaná pro svoji potřebu finanční prostředky z účtu žalobkyně, tak neunesla břemeno tvrzení ani břemeno důkazní.“

Jak to ve Vašem případě vidíme my?

Nicméně z Vašeho dotazu vyplývá, že dcera s Vámi nekomunikuje – je to jistě nepříjemné, nicméně není to důvod k odvolání daru pro nevděk. Zmiňujete dále konflikty s jejím přítelem, kde se již prvky hrubého chování objevují – bohužel to také není důvod k vrácení daru. Závadné chování rodiny či rodinných příslušníků obdarovaného vůči dárci se nepovažuje za nevděk. Vrácení daru je sankcí pro obdarovaného, který nese zodpovědnost za své chování vůči dárci, příp. k členům jeho rodiny, nikoliv za chování svých blízkých.

Jak Vaši situaci popisujete, není v tuto chvíli možné od darovací smlouvy odstoupit, pokud nebyl takovýto důvod k odstoupení sjednán přímo ve smlouvě, a proto nemovitost bude stále patřit dceři.

Na vrácení daru pro nevděk je jen jeden rok

Nesmíme zapomenout zmínit důležitou lhůtu, do kdy lze po obdarovaném žádat vrácení daru pro nevděk.

  • Dárce může požadovat vrácení daru pro nevděk do jednoho roku ode dne, kdy mu obdarovaný ublížil.
  • Pokud se o ublížení dárce dozví později, začíná platit roční lhůta ode dne, kdy se o tom dárce dozvěděl.
  • Dar může odvolat i dědic dárce – opět nejdéle do jednoho roku od smrti dárce.

Pokud Vám můžeme ještě nějak pomoci, neváhejte se na nás obrátit.

Děkujeme za Váš dotaz,
zdraví Vás Advokátní kancelář Králík & Pavlík

4