Úrok z prodlení a smluvní pokuta

27.3.2017

Ve své praxi se často setkáváme se zaměňováním pojmů úrok z prodlení a smluvní pokuta. Přestože se jedná o podobné pojmy a vyskytují se v některých dokumentech společně, pracuje se s nimi z právního pohledu různě a vyplývají z nich i odlišné povinnosti. Pojďme se na tyto dva pojmy podívat podrobněji.

smluvní pokuta

Jaký je rozdíl mezi úrokem z prodlení a smluví pokutou?

Ačkoliv si mohou být smluvní pokuta a úrok z prodlení v některých případech velmi podobné, musíme je rozlišovat. Zatímco úrok z prodlení je zákonná peněžitá sankce při prodlení dlužníka, smluvní pokuta je prostředkem utvrzení dluhu pro případ porušení jakékoliv smluvené povinnosti.

Nic nebrání tomu, aby došlo ke sjednání jak smluvní pokuty, tak i úroku z prodlení, kdy dlužník bude fakticky potrestán dvakrát za porušení téže povinnosti. I zde je však třeba brát v potaz požadavek přiměřenosti tak, aby výsledná výše nebyla v rozporu s dobrými mravy

Smluvní pokuta podle NOZ

Smluvní pokuta utvrzuje dluh dlužníka a tím posiluje postavení věřitele. Od roku 2014 může mít peněžní i nepeněžní formu a lze ji tedy uhradit i v naturáliích (například firma A pronajímá firmě B skladovací prostory, ta však neplní smluvní závazky, proto pokud je to ve smlouvě uvedené, může firma A uskladněné zboží firmy B rozprodat a tím tento závazek zajistit).

Co je dobré vědět?

Smluvní pokutu lze stanovit písemně i ústně, ale z pohledu prokazatelnosti druhou variantu nedoporučujeme. Podle typu rozlišujeme smluvní pokutu:

  • Jednorázová – po nesplnění smluvních požadavků hrozí jednorázová sankce
  • Narůstající v čase – pokuta se podle podmínek uvedených ve smlouvě navyšuje (např. každý den o 1 000 Kč, procentuálně z dané částky) za každý započatý den, měsíc a podobně a pokud není uvedeno ve smlouvě jinak, může v čase vyrůst i v obrovské částky.

Pokud je smluvní pokuta nepřiměřeně vysoká, může dlužník žádat u soudu její snížení.

Na úrok z prodlení je nárok hned po splatnosti

S úrokem z prodlení se většinou setkáte u faktur, kdy dlužník včas nezaplatil svůj závazek (například nezaplacená faktura za telefonní paušál). Úrok z prodlení je dlužník povinen zaplatit již první den po splatnosti a tento úrok narůstá až do doby, než je částka uhrazená. Nejedená se zde o sankci, jako je tomu u smluvní pokuty, ale o náhradu peněz, kterými věřitel ve smluvený termín nemůže disponovat.

Úrok z prodlení určují promile či procenta (dle toho, zda se úrok počítá za den či za měsíc) nebo právní předpis.

Typický příklad na závěr

Nejčastěji se smluvní pokuta vyskytuje v kupních smlouvách na nemovitost při porušení smluvních povinností (například včasné předání nemovitosti). V této samé smlouvě se při nezaplacení kupní ceny objevuje také úrok z prodlení.

Pro více informací, kontrolu či přípravu smluv nás neváhejte kontaktovat. Rádi vám poradíme a včas odhalíme možná rizika, která se často skrývají za nepřesným označením penále a sankce.

Pro více informací nás kontaktujte

4