Vnosy a investice do SJM aneb vypořádání společného jmění manželů

6.10.2019

Od chvíle, kdy si snoubenci řeknou „ano“, vzniká společné jmění manželů, známé také pod zkratkou SJM. Manželé od tohoto okamžiku budují společný majetek. A jakmile zazní slovo „rozvod“, je zažitá představa, že se společně vybudovaný a získaný majetek rozdělí na polovinu. Výjimka však potvrzuje pravidlo - vnosy do SJM a investice ze SJM může ovlivnit rozsah majetku, který si manželé během vypořádání společného jmění rozdělí.

vnosy do sjm

Vnosy do SJM a investice ze SJM

Pojďme se nejdříve podívat na dobu před manželstvím, kdy má zpravidla každý ze snoubenců již nějaký svůj movitý či nemovitý majetek. Než je samotné manželství uzavřeno, mohou snoubenci využít předmanželskou smlouvu, která v případě rozvodu usnadní rozdělení majetku.

I bez předmanželské smlouvy je možné rozdělit majetek při rozvodu tak, aby byly zohledněny výlučné vnosy do společného jmění manželů a zároveň i investice, které ze společného majetku byly vynaloženy na výlučný majetek každého z nich.

Co na to občanský zákoník? 

Nový občanský zákoník již takovéto nakládání s majetkem příliš nerozlišuje, když sjednocuje přístup k jeho vypořádání. Občanský zákoník uvádí, že: „hodnota toho, co ze společného majetku bylo vynaloženo na výhradní majetek manžela, stejně jako hodnota toho, co z výhradního majetku manžela bylo vynaloženo na společný majetek, se při vypořádání společného jmění započítává zvýšená nebo snížená podle toho, jak se ode dne vynaložení majetku do dne, kdy společné jmění bylo zúženo, zrušeno nebo zaniklo, zvýšila nebo snížila hodnota té součásti majetku, na niž byl náklad vynaložen.“

Valorizace vnosů a investic se řeší dohodou

Ohledně valorizace těchto vnosů a investic se prozatím soudní judikatura ubírá směrem, že se na tomto musí dohodnout sami manželé. Občanský zákoník totiž nepředpokládá valorizaci jiných nároků mezi manžely než těch, které vyplývají z vnosů, přičemž soukromé právo v zásadě zdražování či inflaci nekompenzuje bez dohody účastníků.

V této souvislosti Nejvyšší soud ČR uvedl, že: „Odborná literatura správně podotýká, že zdánlivý problém zhodnocení vnosu je spíše problémem velmi vysoké inflace, s tím, že vypořádání společného jmění však k inflaci nepřihlíží. Ačkoliv by zohlednění inflace lépe odráželo ekonomickou podstatu věci, přineslo by to výraznou komplikaci do řešení těchto případů i s přihlédnutím k tomu, že mezi manžely, kteří tvoří nejužší životní společenství, lze předpokládat spíše bezúročnou půjčku. Je třeba vyjít z legitimního očekávání investujícího manžela, že v případě, že bude nucen investici (vnos) nahradit, nebude muset nahradit více, než bylo do jeho výlučného majetku vloženo. Manželům přeci nic nebrání si v souvislosti s vnosem jeho valorizaci sjednat, případně sjednat podmínky, za kterých dojde k zohlednění zhodnocení věci.

Zároveň je třeba vždy posuzovat každou konkrétní záležitost individuálně. Pokud by nezohlednění valorizace vnosu v důsledku zvýšení hodnoty věci, na kterou byl vynaložen a ke které došlo až později, bylo po vynaložení vnosu v rozporu s dobrými mravy anebo vedlo ke krutosti nebo bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění, pak je třeba k těmto okolnostem přihlédnout v rámci stanovení výše podílů manželů na společném majetku.“

Co nepatří do SJM

Příklad vypořádání společného jmění manželů s ohledem na vnosy

Karel prodal svůj mládenecký byt v hodnotě 1 000 000 Kč a tyto finance po svatbě investoval do společného bytu s manželkou Janou v hodnotě 2 500 000 Kč. Na byt si vzali hypotéku ve výši 1 500 000 Kč, kterou společně splatili. Mezitím na trhu vzrostla cena nemovitostí a tento byt má nyní prodejní cenu 2 800 000 Kč.

Velká část pořizovací ceny byla zaplacena z výlučného majetku pana Karla. Má tedy ze zákona nárok, aby mu byly tyto prostředky po rozvodu vykompenzovány. Při společném vypořádání jmění manželů mu může být v případě vypořádání prodejem nemovitosti vyplacena jen vložená částka ve výši 1 000 000 Kč, nedohodl-li se s manželkou na tom, že mu bude kompenzováno i zhodnocení nemovitosti.

Platí to i obráceně?

Ano, i v případě, kdy je ze společné jmění manželů využito finančních prostředků pro pořízení výlučného majetku jednoho z manželů (investice do dříve rozjetého podnikání), má druhý manžel nárok na kompenzaci této částky.

Návrh na rozvod manželství

Řešíte rozvod, péči o děti či vypořádání majetku?

Vždy se obraťte na odborníka a nenechávejte tyto zásadní záležitosti náhodě. Správně sestavená smlouva vám v budoucnu může ušetřit mnoho času, peněz i starostí. Advokátní kancelář Králík & Pavlík sídlí v Hradci Králové a v Náchodě. Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro vás.

Článek byl aktualizovaný 12. 3. 2023.

4